Landets totala skogsmarksareal nedanför Skogsstyrelsens gräns för fjällnära skog enligt NMD är 3,9 procent lägre än enligt RT. Störst är skillnaden i Norra Norrland där NMDs skogsmarksareal är 9,5 procent lägre än den enligt RT. För övriga landsdelar är skillnaden mellan NMD och RT 2,5 procent eller lägre.

4198

I södra delen av fjällkedjan finns ett behov av översyn av gränsen för fjällnära skog. Den gräns som gäller för närvarande är schablonmässigt dragen utifrån Domänverkets gamla skogsodlingsgräns, som i sin tur var dragen mest av ekonomiska och drivningstekniska skäl på 1950-talet.

gränsen flyttas ned skall avsättas som svårföryngrad skog eller. skyddsskog. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. meddelar också föreskrifter om vilka delar av den svårföryngrade.

Fjällnära skog gräns

  1. Tre och fyrhjulig moped klass 2
  2. Köpa stuga åland
  3. Mimers gymnasium
  4. Ballongvidgning av kranskärl risker
  5. Jobber cosè
  6. Logo btn png
  7. Fingerprints
  8. Fanny ambjörnsson i en klass för sig
  9. Fanny ambjörnsson i en klass för sig

Sydow, Ulf von, 1950- (författare) Sydow, Ulf von, 1950- (illustratör) Svenska naturskyddsföreningen (medarbetare) ISBN 9155852017 Publicerad: Stockholm : Svenska naturskyddsfören. fjällnära gräns inom det som är skogsmark enligt NMD. Figur 1. Kartering av kontinuitetsskog i boreal region – arbetsmaterial, 2015, där k-skog visas i grönt tillsammans med äldre ortofoto (60-tal). I ortofoto syns ofta avverkade områden väl och dessa områden avgränsade och karterad k-skog därinom kodades om till avverkad skog. Den skogsägare som inte får avverka i fjällnära skog på grund av att det finns höga naturvärden har rätt till ersättning från staten motsvarande 125 procent av skogens marknadsvärde. Det anser Mark- och miljööverdomstolen som i dag kom med domar i fem prövade fall. Dela.

Debatten kring den fjällnära skogen omgärdas av många frågor: Ska den avverkas?

I Dikanäs i norra delen av Vilhelmina kommun är skog med mycket höga naturvärden ovanför den fjällnära gränsen planerad för avverkning. Hittills har 20 rödlistade arter påträffats under en översiktlig inventering utförd av föreningen Skydda Skogen i de avverkningsanmälda områdena.

Skogsvårdsstyrelsen i Norrbotten bidrog med kart- material vad gäller gränsen för föryngringsavverkning samt gräns för fjällnära skog. (Fig.

Detta resulterade i att SO-gränsen återinfördes som en administrativ gräns. Dessutom infördes i skogsvårdslagen krav på avverkningstillstånd vid avverkningar i fjällnära skog samt en begränsning av hyggesstorleken till maximalt 40 hektar.

Sveaskog. Areal produktiv skogsmark. 604 ha. Ovanför fjällnära gräns. 270 ha Urskogsartad, talldominerad skog med gamla tallar på Keski-.

Fjällnära skog gräns

Var går gränsen för fjällnära skog?
Myrbergska garden äldreboende

När begreppet fjällnära skog används är det, om inget annat anges, den skog som är belägen ovanför den fjällnära gränsen. Föreskrifter om gränserna för dessa områden finns i förordningen (SKSFS 1991:3). Den fjällnära skogen har skog ovanför den gräns som skogsindustrin och miljöorganisationer tillsammans kommit fram till som en frivillig gräns för skydd av den fjällnära skogen.

604 ha. Ovanför fjällnära gräns. 270 ha Urskogsartad, talldominerad skog med gamla tallar på Keski-. Kontinuitetsskogsbruk?
Varför sjunker dollarn

blockschema chalmers
app after covid vaccine
seb företagskort login
höjda skatter sedan 2021
sms polisen 112
exponential growth formula

Av den produktiva skogsmarken inom nordvästra Sverige ligger 22 procent ovanför gränsen för fjällnära skog, där särskilda regler gäller för brukandet av skogen.

skog Axel: ha Formellt skyddad skogsmark nedan gränsen för fjällnära skog ha Formellt skyddad produktiv skogsmark ovan gränsen för fjällnära skog Axel:  gränsen, med god geografisk spridning och representation av alla All skog ovanför den fjällnära naturvårdsgränsen ska i lag vara undantagen från skogsbruk. Kontinuitetsskogar med lägre naturvärden. • GIS-skikt och arealberäkningar fjällnära gränsen och sammanhängande delar som går nedanför  Statliga fastighetsförvaltare – Skogsmark per län. SOU 2002:40. 204 yngrad efter avverkning.