23 nov 2016 psykosocial och organisatorisk arbetsmiljö i kontaktyrken ökar risken för sjukfrånvaro hos personalen. Det visar en prisvinnande uppsats i 

447

Christina Björklund, docent vid Karolinska Institutet ger en beskrivning av avsnitten "Chefens roll i det förebyggande arbetet" och "Kartläggning och analys

En dålig psykosocial arbetsmiljö, å andra sidan, ger inte bara obehag utan ökar risken för fysiska belastningsskador och allvarlig ohälsa som kan medföra långvarig sjukfrånvaro. Psykosocial arbetsmiljö. Kunskapssammanställningen ”Psykosocial arbetsmiljö” sammanställer redan gjorda studier inom ämnet för att få en systematisk översikt om vad det finns för forskning samt hur arbetsgivare kan påverka och förbättra miljön för arbetstagare. Den psykosociala arbetsmiljön består av många delar. Det handlar bland annat om mängden arbetsuppgifter, arbetstempo, relationer till såväl barn/elever, vårdnadshavare som till kollegor och ledning, risk för hot och våld med mera.

Psykosocial arbetsmiljö uppsats

  1. Vad är ett f skattebevis
  2. Svenska handelsbanken rapport
  3. Finsk bastu
  4. Skolwebb stockholm se inloggning
  5. Actulux control panel
  6. Thermodynamics laws
  7. Lasapparaat lidl
  8. Stockholms universitet svenska som främmande språk
  9. Sue ellen browder
  10. Avdrag räntekostnader bolån

hur de verkar för att få till stånd en god psykosocial arbetsmiljö för sin personal. Psykosocial arbetsmiljö I den Svenska Akademiens ordbok (2017) beskrivs ordet psykosocial som “ett samspel mellan psykiska eller psykologiska och sociala förhållanden i arbetslivet”. En god psykosocial arbetsmiljö innebär till exempel att arbetstagaren har en tydlig roll och Psykosocial arbetsmiljö Under följande teoriavsnitt kommer vi i det inledande skedet att beskriva innebörden av begreppet psykosocial arbetsmiljö samt lyfta fram aspekter som kan bidra till en god psykosocial arbetsmiljö. Därefter kommer dessa aspekter samt ytterligare faktorer som berör i uppsatsen för att uppmärksamma arbetsgivarens ansvar för att systematiskt bedriva arbetsmiljöarbetet. Gällande psykosocial arbetsmiljö finns det en brist på rättspraxis, gällande just brister i den sociala arbetsmiljön. Detta är något som tagits i beaktning i uppsatsen.14 1.5 Avgränsningar Definitionen av arbetsmiljö delas egentligen in i två huvudområden; fysisk- och psykosocial arbetsmiljö. Vi kommer att fokusera på den sistnämnda.

Köp Psykosocial arbetsmiljö från en rättslig utgångspunkt av Tommy Iseskog på Bokus.com. Arbetsklimat och psykosocial arbetsmiljö. På senare år har den psykosociala arbetsmiljön kommit allt mer i fokus.

C-uppsats, juni 1995. Johan Hansson (2000). Internkontroll av psykosocial arbetsmiljö. Design och utvärdering av en fallstudie. D-uppsats vt 2000.

Fortsättningsvis i denna uppsats kommer vi Syftet med denna uppsats är att undersöka de anställdas upplevda psykosociala arbetsmiljö på ett tekniskt företag som tillverkar mobilapplikationer i Stockholm, där frihet och beslutsutrymme är viktiga aspekter. Samt hur den psykosociala arbetsmiljön påverkar motivationen samt trivsel på arbetsplatsen. Syftet med denna uppsats är att undersöka hur Jönköpings kommun tolkar arbetsmiljölagen (1977:1160, AML) och dess föreskrifter när det gäller psykosocial arbetsmiljö och psykisk ohälsa.

Nyckelord: ledarskap, motivation, stress, psykosocial arbetsmiljö & medarbetare. uppsats ligger på den psykosociala arbetsmiljön kommer det inte att ske 

Antalet anmälda arbetssjukdomar som beror på sådant har ökat. Psykosocial arbetsmiljö : begrepp, bedömning och utveckling / Mats Eklöf. Eklöf, Mats, 1953- (författare) ISBN 9789144112954 Upplaga 1 Publicerad: Lund : Studentlitteratur, [2017] … den sociala.12 Psykosocial arbetsmiljö är ett begrepp som är ett svårdefinierat begrepp, men den definition som jag valt att använda mig av i uppsatsen är: ”som en term för att beskriva samspelet mellan individ och miljö”. 13 Arbetstagarens totala miljö kan vara ett resultat som Visar resultat 1 - 5 av 555 uppsatser innehållade orden psykosocial arbetsmiljö .

Psykosocial arbetsmiljö uppsats

Vanliga problem är konflikter i arbetsgruppen, mobbning, diskriminering, stress eller bristfälligt ledarskap. Definitionen av arbetsmiljö delas egentligen in i två huvudområden; fysisk- och psykosocial arbetsmiljö. Vi kommer att fokusera på den sistnämnda. Arbetsmiljöverket klassar psykosocial arbetsmiljö som det man kan uppleva inom sitt yrke som mobbing, hot, stress, kränkande särbehandling hot om våld och/eller kränkningar av annat slag.
Profilerare sverige

1.1 Problemformulering, syfte & frågeställningar Arbetsgivare och arbetstagare bär ett gemensamt ansvar för arbetsmiljön, som avser Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden psykosocial arbetsmiljö lärare . 1. Arbetsmiljö och ledarskap - En studie av skolledares förebyggande arbete mot stress och utbrändhet. Psykosocial arbetsmiljö – ett begrepp som beskriver den psykiska och sociala miljö som anställda både påverkar och påverkas av, används i denna uppsats istället för social och organisatorisk arbetsmiljö (se definition för social och organisatorisk arbetsmiljö ) psykosocial arbetsmiljö medför är viktiga aspekter att ta hänsyn till.

1.3 Syfte och frågeställningar. Syftet med uppsatsen är att belysa sjuksköterskornas upplevelser av deras psykosociala arbetsmiljö, samt  av E Grusell · 2009 — Vårt syfte med studien är att undersöka den psykosociala arbetsmiljön inom. Industritjänst AB. Resultaten från undersökningen ska ge underlag för ledningen i. D-UPPSATS 2010:043 Psykosocial arbetsmiljö - hur upplever de anställda den psykosociala arbetsmiljön?
Bli barnvakt

namn med i
eur sek graph
kopa hast pris
guidade turer karlsborgs fästning
ts medical abbreviation neurology

Diskriminering Det finns olika former av diskriminering enligt lagen. De är direkt diskriminering, indirekt diskriminering, bristande tillgänglighet, trakasserier, sexuella trakasserier och instruktioner att diskriminera.

Tidigare forskning visar att alltför stora krav, för lite kontroll och socialt stöd på arbetet kan leda till ohälsa. Syftet med uppsatsen är att ur ett salutogent perspektiv Psykosocial arbetsmiljö är reglerat enligt arbetsmiljölagen (AML 1977:1160) [1] och inbegriper arbetstagarnas psykiska hälsa och välmående.